Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 55 от 04.07.2014г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения за:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
е) (нова, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) раждане на дете - по чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
ж) (нова, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Изчисляването на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. При изчисляването и изплащането им се използват и данните от Регистъра на осигурителите, регистър "Приходи", Регистъра на трудовите договори, регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Профилактика и рехабилитация" и регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от декларацията по чл. 3, ал. 1 към болничния лист и от заявлението-декларация по чл. 4, 4а, 4б, 5, 6 и 7.

history Чл. 2. (1) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 и паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б" се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
(2) Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.
(3) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "г" на осигурените лица, придобили право за получаването им, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя се изчисляват и изплащат от съответното ТП на НОИ.

Раздел II.
Ред за подаване на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи

history Чл. 3. (1) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист. Към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парични обезщетения. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, към болничния лист се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(2) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Към болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.), се прилага анкетен лист.
(3) Към болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
(4) За случаите по чл. 167 от Кодекса на труда към болничните листове за майчинство, издадени на съответните лица, се прилагат протокол на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за тежкото заболяване на майката, копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето и декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
(5) (отм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(6) Към болничните листове в случаите по чл. 2, ал. 3 се прилагат заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

history Чл. 4. (доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

history Чл. 4а. (нов, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нов, ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6 от КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата по образец съгласно приложение № 13 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

history Чл. 4б. (нов, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нов, ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 7 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата/осиновителя по образец съгласно приложение № 14 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

history Чл. 4в. (нов, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53а КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2а със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
(2) Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53а КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осиновителя по образец съгласно приложение № 14а със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

history Чл. 5. (доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

history Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изплащат въз основа на заявление-декларация от лицето по образец съгласно приложение № 5.

history Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните помощи при смърт на осигуреното лице се изплащат на правоимащите лица въз основа на подадена от всяко от тях заявление-декларация по образец съгласно приложение № 6. Когато правоимащото лице е малолетно или непълнолетно, заявление-декларацията се подава от законния му представител.

history Чл. 8. (1) Осигурените лица и лицата, поискали изплащане на помощите по чл. 1, ал. 1, т. 2, заявяват еднократно при първото представяне на документи за изплащане на парични обезщетения или помощи данните, свързани с личната банкова сметка за получаване на обезщетенията и помощите, с декларация по образец съгласно приложение № 7.
(2) Осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или по служебни правоотношения с български осигурител, заявяват еднократно пред осигурителя данните, свързани с личната банкова сметка, с декларация по образец съгласно приложение № 7 преди заминаването им в чужбина.
(3) (отм., ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка се подава нова декларация по образец съгласно приложение № 7 по реда на чл. 11.

history Чл. 9. (1) (доп., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят документите по чл. 3 - 5, 8 и 14 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят от осигурителя в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ.
(2) Самоосигуряващите се лица представят документите по чл. 3 - 5 и 8 в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят документите по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.
(3) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ лицата по чл. 10 проверяват дали те са издадени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (ДВ, бр. 44 от 2011 г.). При установяване на несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза за отстраняване на несъответствието или се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.
(4) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органите на медицинската експертиза представят документите по чл. 3 на осигурителите за осигурените при тях лица или в съответното ТП на НОИ за самоосигуряващите се лица в случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза и чл. 23, ал. 1, т. 4 и чл. 30 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.).

history Чл. 10. (изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4 - 5.

history Чл. 11. (1) (доп., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Документите по чл. 3 -5, 8, 14 и 15 се представят в ТП на НОИ от осигурителя (самоосигуряващия се) или от упълномощено от тях лице с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9.
(2) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Документите се номерират и подреждат в съответствие с представения опис поотделно за болничните листове, заявленията-декларации и декларациите за промяна на обстоятелствата.
(3) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г.) При едновременно представяне на повече от 2 болнични листове и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата данните от придружителното писмо - приложение № 8, от описа - приложение № 9, от декларациите по чл. 3, ал. 1 - приложение № 15, и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 - приложение № 7, задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат.
(4) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата.
(5) (доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г.) Осигурителните каси представят данните от придружителното писмо, описа на документите и от декларациите по чл. 3, ал. 1 и по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 по реда на ал. 3 независимо от броя на представените документи.
(6) Предоставеният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(7) Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващото се лице - подписано от лицето, се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице, а другият остава в ТП на НОИ.
(8) След получаване на документите по ал. 1 ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи по образец съгласно приложение № 10. Справката се подписва и подпечатва от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице.

history Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 11 документите по чл. 3, с изключение на декларацията - приложение № 15, документите по чл. 4, 4а, 4б, 4в и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.

history Чл. 13. (1) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес документите по чл. 6 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.
(2) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес документите по чл. 7 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се представят от законния им представител.

history Чл. 14. (1) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, осигурените лица представят на осигурителите декларация по образец съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към нея. Осигурителите представят декларацията и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в срок 3 работни дни от получаването им по реда на чл. 11.
(2) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Самоосигуряващите се лица, осигурените лица по чл. 12 и лицата по чл. 13 представят декларация по образец съгласно приложение № 12 и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят декларацията по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.

history Чл. 15. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) При липсващи или нередовни документи ТП на НОИ изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили в съответното ТП на НОИ, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.
(2) Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(3) (доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Документите по ал. 1 се представят в съответното ТП на НОИ по реда на чл. 11 в срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо.
(4) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в ТП на НОИ липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или помощите се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и от другите регистри.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения и помощите

history Чл. 16. (1) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Доходът за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включва:
1. (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) дохода, върху който са:
а) внесени или дължими осигурителни вноски за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
б) внесени авансово осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за самоосигуряващите се лица;
в) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО;
г) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и за трудова злополука и професионална болест за морските лица;
2. минималната месечна работна заплата в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО;
3. (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Сборът от доходите по ал. 1, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от един договор или на повече от едно основание, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения.
(3) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Среднодневният доход за 18-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по календар за същия период.
(4) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията.

history Чл. 17. (1) (доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.
(2) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и за лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(3) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. За лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(4) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец.
(5) (доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски.
(7) (нова, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) За лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, месечното нетно възнаграждение е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО - минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(8) (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) За морските лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(9) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 8, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Среднодневното нетно възнаграждение за 18-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

history Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при работа по личен или групов дневен сменен график се изплаща за работните дни по индивидуалния или груповия график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

history Чл. 19. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
(2) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Средночасовият доход за 18-месечния период, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.
(3) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Средночасовото нетно възнаграждение за 18-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.

history Чл. 20. (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният/часовият му размер се умножи по броя на работните дни/часове, включени в периода на временната неработоспособност или в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, за които лицето има право на парично обезщетение.

history Чл. 21. Размерът на паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчислява, като дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност, определен съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.

history Чл. 21а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) При смърт на осигуреното лице неполучените парични обезщетения и помощи се изплащат на наследниците или на законните им представители въз основа на заявление-декларация съгласно приложение № 16, подадено до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицата.
(2) Размерът на неполученото парично обезщетение и/или помощ се разпределя между наследниците по реда на Закона за наследството.

history Чл. 22. (1) Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички правоимащи лица и се разпределя поравно между тях.
(2) Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица.
(3) Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.

Раздел IV.
Изплащане на паричните обезщетения и помощи

history Чл. 23. (отменен като незаконосъобразен в частта относно думите "в 30-дневен срок от представянето на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15" с Решение № 9943/2007 г. на ВАС, ДВ, бр. 1 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 КСО и лицата по чл. 13, в срок 15 работни дни от представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

history Чл. 24. (1) (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка два пъти седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.
(3) (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на НОИ в 3-дневен срок от получаването й.

history Чл. 25. Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.

history Чл. 26. (1) (доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При подаване или при коригиране на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО след изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва служебно преизчисляване до 31 май на годината, следваща годината на изплащането.
(2) Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по ал. 1.

Раздел V.
Парични обезщетения и помощи при прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване (Загл. изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

history Чл. 27. (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Установяването в друга държава - членка на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.
(2) Осигуреното лице представя издадените удостоверения за неработоспособност по реда и във формата, предвидени по законодателството на тази държава, на осигурителя си, а самоосигуряващите се лица - на съответното ТП на НОИ. В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза не се издава.
В случаите, когато съответната държава - членка на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, не е издала удостоверения за неработоспособност по реда и във формата, предвидени по законодателството на тази държава, се прилага общият ред на Наредбата за медицинската експертиза.
(3) В случаите, в които е необходим постоянен адрес на българска територия и лицата нямат такъв, компетентно за преценка на правото е Столичното управление "Социално осигуряване", а за изплащането - службата в НОИ, на която е възложено прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на международните договори в областта на социалното осигуряване.
(4) Установяването в държава, която не е член на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, предвиден в Наредбата за медицинска експертиза, освен ако в международен договор не е предвидено друго.

history Чл. 28. (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато българският осигурителен стаж не е достатъчен за придобиване право на парични обезщетения и помощи по наредбата, той се сумира със зачетения съгласно законодателството на друга държава осигурителен стаж, по реда, предвиден в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и в международните договори в областта на социалното осигуряване.

history Чл. 29. (1) Лицата по чл. 10 представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от съответната чужда осигурителна институция.
(2) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При зачетен осигурителен стаж чрез издаден и заверен документ по установения ред с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване паричните обезщетения и помощи се изплащат чрез съответните ТП на НОИ.
(3) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с международния договор и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност ред от службата в НОИ, на която е възложено прилагането им. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответните ТП на НОИ - компетентни за преценка на правото на лицето.

history Чл. 30. (1) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричните обезщетения и помощите по наредбата се изплащат в друга държава при условията и по реда, предвидени в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и в международните договори в областта на социалното осигуряване, от службата, на която е възложено прилагането им, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в чужда банка.
(2) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Изплащането на парични обезщетения и помощи в друга държава се извършва от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори за социално осигуряване, чрез преводи в евро или в друга конвертируема валута, посочена в международен договор, по лична банкова сметка, посочена от лицето.
(3) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При превод по лична банкова сметка банковите преводни разноски са за сметка на лицето получател.
(4) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При избор за получаване на парично обезщетение или парична помощ по лична банкова сметка в българска банка паричните обезщетения и помощи се изплащат от съответните ТП на НОИ.

Раздел VI.
Спорове

history Чл. 31. (1) (отменена като незаконосъобразна в частта относно думите "в 30-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 3 - 8, 12, 14 и 15" с Решение № 9943/2007 г. на ВАС, ДВ, бр. 1 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ издава разпореждане за отказ, в срок 15 работни дни от датата на получаване на документите по чл. 3 -8, 12, 14 и 15.
(2) (изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Екземпляр от разпореждането се изпраща на лицето чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор с обратна разписка в 3-дневен срок от издаването му.
(3) Разпореждането за отказ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО.
(4) Споровете относно правото и размера на паричните обезщетения и помощите се решават по реда на чл. 117 КСО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (1) (Предишен текст на § 1, ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) По смисъла на наредбата "съответното ТП на НОИ" е, както следва:
1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;
3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;
4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК) - ТП на НОИ по седалище, съответно адрес на управление.
(2) (нова, ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Осигурител (самоосигуряващо се лице), което има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Това поделение се счита за "съответно ТП на НОИ", като промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация за това обстоятелство от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

history § 1а. (1) (нов, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишен текст на § 1а, ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) По смисъла на наредбата "осигурител" за специализантите в системата на здравеопазването е висшето училище - за специализанти, приети на места, финансирани от държавата, и лечебно/здравно заведение или регионална здравна инспекция - за специализанти, приети на места срещу заплащане и на места по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.).
(2) (нова, ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) По смисъла на наредбата "осигурител" за морските лица са техните работодатели.
(3) (нова, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) По смисъла на наредбата "осигурител" за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО са техните съпрузи - самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 2. (1) Паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, за трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, както и паричните обезщетения за бременност и раждане по § 22е КСО се изплащат по досегашния ред.
(2) По реда на ал. 1 се изплащат и паричните обезщетения и помощите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО, на едноличните търговци, които нямат наети на работа лица, и на лицата, които се осигуряват чрез осигурителни каси, след заверка от съответното ТП на НОИ на документите за теглене на осигурителните плащания.
(3) В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.

history § 3. В случаите по чл. 49, ал. 2 КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица или упълномощените от тях лица представят документ, удостоверяващ дневния размер на паричното обезщетение при бременност и раждане за предходното дете, за периоди преди 1 януари 2007 г.

history § 4. (изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО.

history § 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

history § 6. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на НОИ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 26 ОТ 2008 г.)

history § 18. Параграфи 10 и 12 влизат в сила от 1 април 2008 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 13 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 г., ОТМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2009 г.)

history § 19. Паричните обезщетения за майките (осиновителите), заварени в отпуск за бременност и раждане, който е започнал преди 1 януари 2009 г., се изчисляват и изплащат по досегашния ред, като периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения, е 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на бременността и раждането.

history § 20. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 13 АВГУСТ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 67 ОТ 2009 г.)

history § 19. Паричните обезщетения за майките (осиновителите), заварени в отпуск за бременност и раждане, който е започнал преди 1 януари 2009 г., се изчисляват и изплащат по досегашния ред, като периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения, е 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на бременността и раждането.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

history § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 г.)

history § 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграф 1, т. 1 относно чл. 3, ал. 1, § 17 и 18, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
2. параграфи 14, 15 и 16.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 16 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 г.)

history § 17. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 3 и 10 - 16, които влизат в сила от 1 април 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 80 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 г.)

history § 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 29 МАРТ 2013 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 33 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 г.)

history § 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 3, т. 3 и § 6 - 12, които влизат в сила от 1 май 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 г. (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 г.)

history § 21. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 3 И 4

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО

От .......................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ...........................................................................................,

адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Детето ...........................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на .................................... 20...... г., е живо и е

................................................................................... дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

2. Детето не е дадено за осиновяване.

3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ................................................................................

Декларатор: ................................

гр. (с.) .............................................................................

(подпис)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 4

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

От ............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,

адрес за кореспонденция .....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .......................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане считано от .................. 20.... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ..................................................................................................................................

......... 20... г.

2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ...... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден .............. месец ............... година .................. придобивам изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)

3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ...................................... 20.... г.

4. Детето ......................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на ........................................................ 20... г.

с ЕГН/ЛНЧ ................................. е живо и е .....................................................................................................................................

..................................................................... дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

5. Детето не е дадено за осиновяване.

6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163 КТ считано от ................................................. 20... г.

10. През периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.

3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.

6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.

7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.

8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.

10. Други документи ........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .................

Подпис: ......................................

гр. (с.) ....................................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ........ месец ......... година ..... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - .................................... часа.

5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ........................................................................................................

6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ......................................................................................................................

7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството .................................../...................................... 20....... г.

Дата ................

...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

гр. (с.) ................................................................................................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а към чл. 4в, ал. 1

history (ново, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО

от ........................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................

адрес за кореспонденция ......................................................................................................

...........................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №,

ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ДО ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ......................................................................................................

...............................................................................................................................................

(осиновителка/осиновител, който сам е осиновил дете)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст считано ....................................................................................от 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ..................................... 20... г.

2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................................ 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ............ Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението -

..................... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден ....... месец ................. година ........... придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).

3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ............................ 20... г.

4. Детето .........................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на ........................................................................................................ 20... г.,

осиновено с влязло в сила съдебно решение на .......................... 20... г., предадено за осиновяване на ....................... 20..... г., с ЕГН/ЛНЧ .........................................., е живо.

5. Осиновяването не е прекратено от съда.

6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

7. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

9. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 164б КТ считано от ......................................................................................................... 20... г.

11. През периода на 365-те дни от деня на предаването на детето за осиновяване не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

4. Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

5. Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

6. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

7. Други документи ........................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ...........................

Подпис: .............................................

гр. (с.) .......................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ........ месец ........... година ........... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).

4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ...................................... часа.

5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ...........

6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя

7. Входящ номер и дата на представяне на заявлението-декларация на осигурителя/дружеството ...................................../ ...........................................20.... г.

Дата .......................

........................................................

гр. (с.) . .................

(име, фамилия,

подпис и печат)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 5

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 19.02.2011 г., доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

От .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,

адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на .......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД/настойник)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ............ 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ....................................................................................................................................

....... 20... г.

2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)

3. Детето ........................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на .......... 20... г.,

с ЕГН/ЛНЧ ...................., е живо и е .................................................................................................................................................

................................................................................ дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

4. Детето не е дадено за осиновяване.

5. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

6. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 КТ считано от ........................ 20..... г.

10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуск за отглеждане на малко дете.

12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя не е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.

5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.

6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.

7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.

8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

9. Други документи .........................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .................

Подпис: ......................................

гр. (с.) ....................................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ........ месец ......... година ...... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................

5. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../................... 20....... г.

Дата ................

...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

гр. (с.) ................................................................................................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 5

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 19.02.2011 г., доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО

От ................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................,

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(майка/баща/осиновител/настойник)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от .................. 20.... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................................................................................................................

......... 20 ... г.

2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20..... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)

3. Детето ................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на......... 20... г., с ЕГН/ЛНЧ ........................, е живо и е ............................................................................................................

............................................................................................................................... дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

4. Детето не е дадено за осиновяване.

5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

6. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

9. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).

10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 КСО.

4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.

5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

6. Други документи ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .................

Подпис: ......................................

гр. (с.) ....................................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ........ месец ......... година ....... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж за изплащане на обезщетението.

(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на разрешения отпуск за отглеждане на малко дете)

4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................

5. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../................... 20....... г.

Дата ................

...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

гр. (с.) ................................................................................................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 6

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № ...../.......20...... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за

изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

От .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпусната парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Декларирам, че не ми е изплащана помощ на същото основание.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Копие от експертно решение на ТЕЛК № ..................... от .................... 20.... г./НЕЛК, № ....................... от .................. 20... г.

3. Копие от влязло в сила разпореждане № ......................... от ................. 20... г. за отказ за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

4. Декларация за изплащане на паричната помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............................., ЛК № ..............................................................................,

издадена на ....................... 20 ...... г. от ...................................................................................................................................................................

Дата ...........................................................................................................

Подпис на лицето,

гр. (с.) ......................................................................................................

което иска помощта .........................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 7

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № ...../.......20...... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

От .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на .......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(съпруг/съпруга/пълнолетно дете/родител/законен представител на непълнолетно дете)

на .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,

починал на ................. 20.... г. вследствие на ...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................,

(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ЕИК .................................................................................................................................,

и от името на непълнолетното ми дете .....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на детето)

да ми бъде отпусната помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт на осигурено лице.

Декларирам, че не ми е изплащана помощ за същото лице.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинално удостоверение за наследници № ....................... от ........................ 20... г. (представя се поне от един от наследниците).

3. Декларация - свободен текст, че родителят/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали към момента на смъртта му (представя се поне от едно от правоимащите лица).

4. Копие от удостоверението за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителя/родителите, ако не са вписани в удостоверението за наследници).

5. Декларация за изплащане на паричната помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:

.........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............................., ЛК № ..............................................................................,

издадена на ....................... 20 ...... г. от ...................................................................................................................................................................

Дата ...........................................................................................................

Подпис на лицето,

гр. (с.) ......................................................................................................

което иска помощта ......................."

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 8

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ...................................................................................................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

От .......................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ...........................................................................................,

адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................

лична карта № ............................................, издадена

на ...................................... 20 ..... г.

от ............................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:

банка ................................................., гр. ..........................................,

IBAN .........................................., BIC ..................................................................................................................

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ................................................................................

Декларатор: ................................

гр. (с.) .............................................................................

(подпис)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 КЪМ ЧЛ. 11, АЛ. 1

history (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 19.02.2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............................................................/......................20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ...............................................

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От .......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК .........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Представляван от ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)

ЕГН/ЛНЧ ................, ЛК № ............., издадена на ......... 20.... г. от ....................................................................................................

На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:

1. Брой болнични листове - ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) - ...............................................................................

3. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - ...............................................................................................

4. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (включително допълнително представени) - ................................................................

5. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни - ................................................

6. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни (включително допълнително представени) - ...................................................................................

7. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - ........................

8. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни (включително допълнително представени) - ...............................................................

9. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете -

.........................................................................................

10. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (включително допълнително представени) - .........................................

11. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване - .................................................................

12. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (включително допълнително представени) - .....................................

13. Опис на хартиен/магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, заявления-декларациите, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.

Упълномощавам настоящите документи да представи: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ...................., ЛК № .............................................................................,

издадена на ............. 20.... г. от ....................................................................................................................................................

Дата ..............

Подпис на представляващия

осигурителя: ..............................................

(печат на осигурителя)"

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 11, АЛ. 1

history (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

по чл. 3 - 5 и 14 от наредбата

I.

Болнични листове ....................................................................... броя; приложения

.................................................................................................................... броя:

1. Б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

в отпуск от ......................................., в отпуск до ......................................................................................................................................................

приложения ............. бр. - код ..........................................................................................................................................................................................

2. Б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

в отпуск от ......................................., в отпуск до ......................................................................................................................................................

приложения ............. бр. - код ..........................................................................................................................................................................................

3. Б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

в отпуск от ......................................., в отпуск до ......................................................................................................................................................

приложения ............. бр. - код ..........................................................................................................................................................................................

4. Б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

в отпуск от ......................................., в отпуск до ......................................................................................................................................................

приложения ............. бр. - код ..........................................................................................................................................................................................

5. Б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

в отпуск от ......................................., в отпуск до ......................................................................................................................................................

приложения ............. бр. - код ..........................................................................................................................................................................................

IА. Допълнително представени приложения към болнични листове ............. броя:

1. Към б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ........................................................................................................................................................................

бр. - код .....................................................................................................................................................................................................................

2. Към б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ........................................................................................................................................................................

бр. - код .....................................................................................................................................................................................................................

3. Към б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ........................................................................................................................................................................

бр. - код .....................................................................................................................................................................................................................

4. Към б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ........................................................................................................................................................................

бр. - код .....................................................................................................................................................................................................................

5. Към б. л. № ................................., серия ............ - 20... г., на ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ........................................................................................................................................................................

бр. - код .....................................................................................................................................................................................................................

Номенклатура на приложенията: 01 - Анкетен лист - за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза; 02 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане - приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата; 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ; 05 - Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (отм.) за гледане на болен член от семейството - за отпуск с начална дата преди 18 май 2010 г.; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 15 - Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО; 17 - Други документи; 18 - Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение - приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 от наредбата.

II.

Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст............... броя; приложения .............. броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

IIА. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст ........................ броя:

.....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице; 09 - Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО; 17 - Други документи; 20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице; 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

III.

Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете .................. броя; приложения ............... броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

IIIА. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете .................. броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице; 11 - Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство; 12 - Копие от акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 - Други документи.

Забележка. В полето "приложения" се вписват общият брой на приложенията и кодовете им от посочените номенклатури в т. I, т. IА, т. II, т. IIА, т. III и т. IIIА.

IV.

Декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване .................. броя; приложения ............... броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр.

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр.

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр.

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр.

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр.

IVА. Допълнително представени приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ..................... броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., приложения: ........................................................... бр.

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., приложения: ........................................................... бр.

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., приложения: ........................................................... бр.

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., приложения: ........................................................... бр.

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., приложения: ........................................................... бр.

Забележка. В полето "приложения" се вписва общият брой на приложенията в т. IV и IVА.

V.

Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни ............... броя; приложения .............. броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

VА. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни ........................ броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

Номенклатура на приложенията: 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 09 - Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 - Други документи; 18 - Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за самоосигуряващо се лице; 19 - Заверено от осигурителя копие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за осигурено лице.

Забележка. В полето "приложения" се вписва общият брой на приложенията в т. V и VА.

VI.

Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни ............... броя; приложения .............. броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

VIА. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни ........................ броя:

1. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................,

приложения: ....................... бр. - код ..............................................................................................................................................................................

Номенклатура на приложенията: 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице; 09 - Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 - Други документи; 20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице; 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

Забележка. В полето "приложения" се вписва общият брой на приложенията в т. VI и VIА.

Подпис: .........................................................................................................................................................................................................................

(печат)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ. 11, АЛ. 8

history (изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Гр. ......................................................

ПК ........, ул. ......................................... № .....,

тел. ................, факс .................,

e-mail ..............@nssi.bg

СПРАВКА

за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление

вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ

От ..............................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК ..............................................................................................................................................................................................................................

Адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................

Телефон: .....................................................................................................................................................................................................................

I.

БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ............ бр.

2. Представени болнични листове, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ..................... бр.

3. Общо представени и описани болнични листове (т. 1 + т. 2) - ............бр.

4. Непредставени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ............бр.,

както следва:

б.л. № ................................., серия ................................... - 20... г., на

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ........... , причина .............., бр. прил .....................................................................................................................................................................

б.л. № ................................., серия ................................... - 20... г., на

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ............................................., причина ..................................................., бр. прил. ............... .

5. Приети болнични листове - ........................ бр.

6. Върнати болнични листове - ........................ бр., както следва:

б.л. № ............., серия ............ - 20... г.,

на .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ..............., причина......., бр. прил. ........................................................................................................................................................................

б.л. № ............., серия ............ - 20... г.,

на .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ......, причина ................, бр. прил. ......... .

7. Общо приложения към болничните листове по т. 3 - ............бр.

8. Приети приложения към болничните листове по т. 5 - ............бр.

9. Върнати приложения към болничните листове по т. 6 - ............бр.

10. Общо представени допълнително приложения - ............ ............бр.

II.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ОТ 135 ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ 2- ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ............бр.

2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ............бр.

3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) - ............бр.

4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ............ ............бр., както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ..............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

5. Приети заявления-декларации - ............бр.

6. Върнати заявления-декларации - ............ бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ............., причина ............, бр. прил. .....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 - ............бр.

8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 - ............бр.

9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 - ............бр.

10. Общо представени допълнително приложения - ............ ............ бр.

III.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ....... бр.

2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ............. бр.

3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) - ........................ бр.

4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/ самоосигуряващото се лице - ..... бр., както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

5. Приети заявления-декларации - ............................................. бр.

6. Върнати заявления-декларации - ........................................... бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 - .................................. бр.

8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 - ................................ бр.

9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 - .............................. бр.

10. Общо представени допълнително приложения - .................................... бр.

IV.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И/ИЛИ ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - .............................. бр.

2. Представени декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - .............................. бр.

3. Общо представени и описани декларации (т. 1 + т. 2) - .............................. бр.

4. Непредставени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ........... бр., както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

5. Приети декларации - .............................. бр.

6. Върнати декларации - .............................. бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

7. Общо приложения към декларации по т. 3 - .............................. бр.

8. Приети приложения към декларации по т. 5 - .............................. бр.

9. Върнати приложения към декларации по т. 6 - .............................. бр.

10.Общо представени допълнително приложения - .............................. бр.

V.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ............ бр.

2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ............бр.

3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) - ............бр.

4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/ самоосигуряващото се лице - .............................. бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

5. Приети заявления-декларации - .............................. бр.

6. Върнати заявления-декларации - .............................. бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 - .............................. бр.

8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 - .............................. бр.

9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 - .............................. бр.

10. Общо представени допълнително приложения - .............................. бр.

VI.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ 2- ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 6 МЕСЕЦА ОТ ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:

1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - .............................. бр.

2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - .............................. бр.

3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) - .............................. бр.

4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/ самоосигуряващото се лице - .............................. бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

5. Приети заявления-декларации - .............................. бр.

6. Върнати заявления-декларации - .............................. бр.,

както следва:

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ .............., причина ............, бр. прил. ...............................................................................................................................................................

7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 - .............................. бр.

8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 - .............................. бр.

9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 - .............................. бр.

10. Общо представени допълнително приложения - .............................. бр.

Дата:............................................................................................................

Приел документите:

..................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 12

history (доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № ...../.......20...... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .........................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

От .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за.............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по заявление-декларация)

считано от .......................... 20.... г.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Болничен лист.

3. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО - приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата.

4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни - приложение № 2 към чл. 4 от наредбата.

5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни - приложение № 13 към чл. 4а от наредбата.

6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - приложение № 14 към чл. 4б от наредбата.

7. Акт за прекратяване на правоотношението.

8. Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

9. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:

...................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ..................., ЛК № .........................................................................................,

издадена на .......................................... 20...... г., от ..................................................................................................................................................

Дата............................................................................................................

Подпис на лицето,

гр. (с.) .....................................................................................................

което иска паричното

обезщетение: ..................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 КЪМ ЧЛ. 14, АЛ. 1

history (доп., ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ....../.....20.... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .........................

ДЕКЛАРАЦИЯ

за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване

От .....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ЕИК .........................................................................................................................................................................................................................

Във връзка с изплащане на....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

(парично обезщетение за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане по болничен лист, бременност и раждане по заявление-декларация, при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, отглеждане на малко дете и помощи от ДОО)

С настоящата ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:

1. ......................... считано от ...................... 20... г.

2. ......................... считано от ...................... 20... г.

3. ......................... считано от ...................... 20... г.

4.......................... считано от ...................... 20... г.

5. ......................... считано от ...................... 20... г.

ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

Дата..........................................................................................................

Декларатор: ...................................................................................................

гр. (с.)....................................................................................................

(подпис)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 към чл. 4а

history (ново, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново, ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни

От .......................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на бащата)

ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................,

адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на баща да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете считано от .................. 20.... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................................................................................................................

............... 20... г.

2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава). Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.

(Данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение.)

3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .......................................... 20..... г.

4. Детето ...............................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на ............. 20... г., е живо и е ................................................................................................. дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

5. Детето не е дадено за осиновяване.

6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 КТ считано от ...................................... 20.... г.

10. С майката на детето се намирам в брак/живея в едно домакинство и съм припознал детето (ненужното се зачертава).

11. През 15-дневния период при раждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.

3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за самоосигуряващо се лице.

4. Заверено от осигурителя копие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за осигурено лице.

5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

6. Други документи ............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .................

Подпис: ......................................

гр. (с.) ....................................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ....... месец ......... година ...... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ..................... часа.

5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................

6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ............................................................................................................................

7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../............................................... 20....... г.

Дата ................

...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

гр. (с.) ................................................................................................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 към чл. 4б

history (ново, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново, ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни

От ..........................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя)

ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,

адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(баща/осиновител)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете считано от ....................... 20.... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до .....................................................................................................................................

.......... 20... г.

2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.

(Данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение.)

3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .................... 20..... г.

4. Детето ................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на ............. 20... г.,

е живо с ЕГН/ЛНЧ ..................................................................... и е ...............................................................................................

............................................................................................................ дете.

(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

5. Детето не е дадено за осиновяване.

6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 КТ считано от ...................... 20.... г.

10. През периода след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

11. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката не е прекратено.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.

3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

6. Други документи ..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .................

Подпис: ......................................

гр. (с.) ....................................

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът след навършване на 6-месечна възраст за остатъка до 410 календарни дни, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ........ месец ........ година ....... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ..................... часа.

5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ............................................................................................................

6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя .........................................................................................................................

7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството .................................../...................................... 20....... г.

Дата ................

...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

гр. (с.) ................................................................................................................................................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 14а към чл. 4в, ал. 2

history (ново, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

ДО

ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО

ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

от .................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на осиновителя)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................................................................

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .....................................................................................................................................................................

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст да ми бъде отпуснато парично обезщетение считано от ............ 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20... г.

2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ............. 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1......... . Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............ 20... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

Към ден ...... месец ........ година ......... придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).

3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ............ 20... г.

4. Детето ........................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на детето)

родено на .................. 20...... г., осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......................... 20... г., предадено за осиновяване на ............................... 20.... г., с ЕГН/ЛНЧ .................................., е живо.

5. Осиновяването не е прекратено от съда.

6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

7. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.

8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

9. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по

чл. 164б от КТ считано от ....................... 20.... г.

11. През периода на получаване на парично обезщетение след изтичане на

6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

12. Правоотношението/осигуряването на осиновителя не е прекратено.

Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.

3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.

4. Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

5. Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.

6. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

7. Други документи ...............................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ..................

Подпис: ..................................................................

гр. (с.) .........

Данни от осигурителя:

1. Към деня, от който е разрешен отпускът при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).

3. Към ден ..... месец ........ година ......... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(Данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск.)

4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - .............. часа.

5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ........................................................................................................................................

6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ...........................................................................................................................................................

7. Входящ номер и дата на представяне на заявлението-декларация на осигурителя/дружеството ................/................ 20... г.

Дата ...........................

..........................................................................

гр. (с.) ...................

(име, фамилия,

подпис и печат)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 към чл. 3, ал. 1

history (ново, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)

history УКАЗАНИЯ
за попълване на "Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение" към болничен лист

history Декларация - приложение № 15, се прилага към всеки болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е "първичен" или "продължение" и дали е бил връщан от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за корекция. Декларацията не се прилага от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
Към болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК), се прилага отделна декларация за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато срокът за представяне на болничния лист е различен за различните правоотношения/основания за осигуряване, той се представя заедно с всички декларации в по-късния срок. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само една декларация.
Декларацията се попълва от осигурителите - за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица - когато не са собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества; от дружествата - за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества.

history Декларацията се представя на електронен носител, а когато броят на едновременно представените болнични листове е не повече от два, може да е на хартиен носител. Осигурителните каси представят декларацията само на електронен носител.
Навсякъде в декларацията датите се попълват от ляво на дясно в по 2 позиции за ден, месец, година.
На ред "Приложение към болничен лист № ..." се попълва номерът в 7 позиции (вкл. нулите - при ляво подравняване), серията - в 1 позиция, буквата - на кирилица, годината - в 4 позиции, и датата на издаване на болничния лист.
На ред "Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/дружеството" се попълва входящият номер - при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. Когато болничният лист е издаден на самоосигуряващо се лице, което е собственик или съдружник в търговско или в неперсонифицирано дружество, се попълва датата, на която болничният лист е представен в дружеството. В декларацията към болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, които не са собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, не се попълват данни на този ред.
На ред "Брой приложения № 15 към болничния лист" в 2 позиции се попълва броят на приложените декларации в зависимост от броя на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено за "общо заболяване и майчинство" и/или за "трудова злополука и професионална болест" при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.
Забележка. В случаите, когато лицето е било осигурено за "общо заболяване и майчинство" и/или за "трудова злополука и професионална болест" по едно или повече от едно правоотношения или основания и по всяко от тях осигуряването е прекратено преди настъпването на риска, се попълва "01".
На ред "Пореден номер на приложение № 15" в 2 позиции се попълва поредният номер на приложението в зависимост от броя на приложенията.
На реда за ЕГН или ЛНЧ с "Х" се отбелязва дали лицето е с ЕГН или с ЛНЧ и се попълва съответният номер в 10 позиции. За чуждите граждани, които нямат ЕГН или ЛНЧ, се отбелязва "Х" срещу ЛНЧ и се попълва служебният номер, издаден от НАП.
На ред "Код за вид осигурен, съгласно декларация обр. № 1" в 2 позиции се попълва кодът за "Вид осигурен" към деня на настъпването на риска, попълнен в декларация-образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за "Вид осигурен" за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
На ред "ЕИК на осигурителя/самоосигуряващия се" в 9, 10 или 13 позиция (ляво подравняване) се попълва ЕИК, чрез който се представят Придружителното писмо и Описът, съответно приложения № 8 и 9 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
В т. 1, буква "а" с "Х" се отбелязва дали лицето е осигурено за съответния риск ("общо заболяване и майчинство" и/или за "трудова злополука и професионална болест") към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето е осигурено, не се попълва дата в т. 3 от декларацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 2 или 3.
В т. 1, буква "б" с "Х" се отбелязва дали лицето има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство към деня на настъпването на риска - временна неработоспособност или трудоустрояване.
В т. 1, буква "в" с "Х" се отбелязва дали лицето има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство към деня на настъпването на риска - бременност и раждане.
Забележка към т. 1, букви "б" и "в". Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на риска, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. последният ден от необходимия осигурителен стаж за неговото придобиване.
Точка 2 "Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването" се попълва, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. "Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването" е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
Точка 3 "Дата на прекъсване на осигуряването" се попълва, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. "Дата на прекъсване на осигуряването" е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.
Точка 4 "Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение" се попълва, както следва:
В колона "За месец" в 2 позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист.
В колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист.
В колони "От ден" и "До ден вкл." в 2 позиции се попълва първият и последният календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец.
В колона "Работни дни" се попълва в 2 позиции броят на работните дни, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето.
В колона "Работни часове" се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график. В 3 позиции се вписва броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, след превръщането на нощните часове в дневни, с изключение на часовете извънреден труд. Ако при превръщането на нощните часове в дневни се получат минути и те са по-малко от 30, броят на работните часове се закръглява към пълния час, а ако минутите са 30 и повече - към следващия пълен час.
В колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" в 1 позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца. Когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък, по-малко от 30 минути, се закръглява към пълния час, а при остатък 30 и повече минути - към следващия пълен час. За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа.
Забележки към т. 4:
1. Когато се попълват данни в колона "Работни дни", не се попълват данни в колона "Работни часове" на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар, и при спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, а броят на часовете - на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона "Работни дни" на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар, и при спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени "Работни дни" или "Работни часове". Колоната "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва.
3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението или осигуряването, в колона "Работни дни" се попълва броят на работните дни, определени по календар, и при спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда. Колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва.

history Точка 5 "Лицето е трудоустроено, считано от дата ..." се попълва само когато декларацията се прилага към болничен лист за трудоустрояване. За дата, считано от която лицето е трудоустроено, се попълва датата на трудоустрояване, посочена в заповедта на работодателя. В "заповед № ..." се попълва номерът на заповедта за трудоустрояване при ляво подравняване.
В "от дата" се попълва датата, на която работодателят е издал заповедта за трудоустрояване.
На следващия ред с "Х" се отбелязва дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е "среднодневно" или "средночасово". Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните за периода, броя на дните/часовете и възнаграждението на лицето като трудоустроено се предоставят от осигурителя допълнително с удостоверение в ТП на НОИ.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, декларацията се подписва и се поставя печат.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към чл. 21а

history (ново, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

history

Вх. № ............../......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице

от .................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................................................................................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на:

1. Наследник на .................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................

починал на ........................................ 20..... г.

2. Законен представител на

...................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на детето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................

наследник на .................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................................................

починал на ........................................ 20.... г.,

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична помощ за ..........................

...................................................................................................................................................................................................................................

(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)

Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал на удостоверение за наследници № ...... от .......20..... г. (представя се поне от един от наследниците).

3. Декларация за изплащане на паричното обезщетение и/или помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

4. Други ....................................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение и/или помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.

Декларирам, че не съм направил/а отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ....................

Подпис на лицето,

гр. (с.) ....................

което иска

обезщетението

и/или помощта:

.............................

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...